Żuławy Wiślane należą do Pobrzeża Gdańskiego, obejmują rozległą równinę deltową Wisły położoną pomiędzy Mierzeją Wiślaną na północy, Wzniesieniami Elbląskimi na wschodzie, Pojezierzem Kaszubskim i Iławskim na zachodzie i południu.

Osadnictwo na terenie Żuław istniało już najprawdopodobniej w epoce brązu. Następnie wieki nie przynosiły zwiększenia osadników z powodu trudnych warunków naturalnych. Bagienne tereny oraz ciągła możliwość powodzi skutecznie odstraszały potencjalnych osadników. Zmieniło się to pod panowaniem krzyżackim. Zaczęli oni osuszać tereny, budować wały i kanały. To sprawiło, że teren Żuław zaczynał się zaludniać. Zaczęto wycinać lasy i uprawiać ziemię.

Poldery to tereny, które kiedyś były dnem morza, jeziora lub rozlewisk rzecznych. Dokładnie jak te w delcie Wisły, na Żuławach, które są największymi polderami w Polsce. Poldery zazwyczaj są zabezpieczone przed zalaniem systemem grobli i wałów, są także stale osuszane za pomocą różnego rodzaju pomp. Poldery to bardzo dobre tereny pod uprawy, ze względu na żyzność gleby i jej korzystną strukturę.

Żuławy Wiślane, to region o wyjątkowych walorach dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego co podkreśla jego walory turystyczne, jednocześnie uznany za region kraju najbardziej zagrożony powodzią. Położony w delcie Wisły obejmuje najbardziej rozległą depresję w skali kraju (ok. 28% ogólnej powierzchni delty czyli 454 km2). Pas terenów depresyjnych, szczególnie istotnych dla problemów powodziowych, ciągnie się po południowej stronie Martwej Wisły, Szkarpawy oraz rzeki Elbląg i Jeziora Drużno.